1959 - SEP/VLK oprettes

SEP VLK oprettes Den 9. april 1959 fremgår enheden specielle "efterretningspatruljer" (SEP) af et forsvarskommando direktiv af samme dato, hvorfor denne dag regnes som fødselsdag for enheden. SEP blev operativt underlagt Vestre Landsdelskommando. Heraf fremkom navnet SEP/VLK.

SEP/VLK havde operationsområde i Jylland og på Fyn. I starten blev alt personel i SEP/VLK rekrutteret fra hjemmeværnet.

Under Østre Landsdelskommando blev patruljeopgaven på Sjælland varetaget af værnepligtigt personel fra Livgarden frem til 1967.

Kilde: Forsvarets Specialstyrker, Tøjhusmuseet 1983.

1967 - SEP/ELK oprettes

SEP ELK oprettes I 1967 overlod man på sjælland opgaven til hjemmeværnet, idet uddannelsestiden af de værnepligtige var meget kort og der var derfor ikke tid til at uddanne dem til den meget krævende tjeneste. Specielle efterretningspatruljer / Øster Landkommando (SEP/ELK) blev herefter oprettet på Sjælland.

Starten af 1970'erne - SEP/VLK og SEP/ELK integreres

SEP ELK integreres Igennem årene blev de to enheder SEP/VLK og SEP/ELK mere og mere integrerede, men der var stadig tale om to selvstændige enheder. Organisatorisk var de underlagt hjemmeværnet, hvorfra personel blev rekrutteret, uddannet og forvaltet. Operativt indgik SEP/VLK og SEP/ELK som enheder under HOK og ELK.

1970'erne - Det fysiske niveau forbedres

fysiske niveau forbedres I løbet af 1970’erne skete der en udvikling af patruljetjeneste i SEP/VLK, hvilket krævede, at den fysiske form blev forbedret ud over hjemmeværns standarten. Især SEP/VLK i Jylland koncentrerede sig i stigende grad om den mere aktive del, ikke mindst inspireret af Jægerkorpset som man var nabo til i Nordjylland. SEP/ELK koncentrerede sig i stedet mere om signaluddannelse og materielkending.

1975 - Optagelsesprøver indføres

Optagelsesprøver indføres I 1975 kom den første egentlige optagelsesprøve ved SEP/VLK, hvor der primært blev lagt vægt på prøver af fysisk karakter. Disse første prøver havde en meget høj gennemførelsesprocent, ikke mindst fordi SEP/VLK forberedte aspiranten og fik en fornemmelse af, om vedkommende havde de rette kvalifikationer og ville være i stand til at klare optagelseskravene.

1980 - Navneskift til SEP/HOK

Navneskift til SEP/HOK Den 1. januar 1980 blev SEP/VLK omdøbt til SEP/HOK. Herefter begyndte enheden en kraftig hvervekampagne i hjemmeværnsbladet og andre medier. Dette medførte, at flere personer ansøgte om at komme ind i enheden. Det var derfor muligt at fortage en grovere sortering før optagelsesprøven.

1987 - Optagelsesforløbet forbedres

Optagelsesforløb forbedres I 1987 blev optagelsen til SEP/HOK bedre struktureret og gik over til et egentligt optagelseskursus.

I løbet af 1990’erne blev optagelsesforløbet udbygget med fortræningsweekender idet man ønskede et højere fagligt og fysisk niveau hos aspiranterne.

1994 - SEP/HOK og SEP/ELK nedlægges

Nedlægning Ved udgangen af 1994 blev SEP/HOK og SEP/ELK nedlagt.

I vest disponerede HOK stadig over Patruljekompagniet ved Jydske Division (senere Danske Division), bestående af reservepersonel fra Hæren.

I øst ønskede Østre Landkommando (ELK) fortsat at disponere over et fjernopklaringskompagni bestående af frivilligt hjemmeværnspersonel, hvorfor Patruljekompagniet ved Østre Landkommando (PTRKMP/ELK) blev oprettet umiddelbart i forlængelse af nedelæggelsen af SEP/ELK.

1995 - PTRKMP/ELK oprettes

PTRKMP ELK oprettes Den 1. januar 1995 genopstod SEP/HOK og SEP/ELK som en samlet enhed, nu under navnet Patruljekompagni/ELK (PTRKMP/ELK).

I modsætning til tidligere havde enheden nu hele Danmark som operationsområde.

2000 - PTRKMP/ELK nedlægges

PTRKMP/ELK nedlægges I 2000 blev Østre landdelskommando (ELK) nedlagt, hvorfor PTRKMP/ELK også blev nedlagt.

Hjemmeværnet ønskede dog fortsat at have et patruljekompagni idet PTRKMP/ELK havde opbygget en stor kapacitet inden for patruljetjeneste og kunne være foregangsenhed for resten af de enheder i hjemmeværnet, som beskæftigede sig med patruljetjeneste.

2001 - PTRKMP/HOK oprettes

PTRKMP/HOK oprettes Den 1. januar 2001 genopstod enheden, nu under navnet PTRKMP/HOK.

PTRKMP/HOK var operativt underlagt Hærens operative kommando, men administrativt underlagt hjemmeværnet. I PTRKMP/HOK skete der i de følgende år en kraftig udvikling inden for enkeltkæmperfærdigheder og enheden fik organiseret sig med patruljer og en stab for at fastholde enhedens kapaciteter som patruljekompagni.

PTRKMP/HOK blev efterfølgende officielt anerkendt rundt om i Forsvaret.

2006 - PTRKMP/HOK sender personel til Irak og Afghanistan

PT til irak og Afghanistan I 2006 blev der sendt personel fra PTRKMP/HOK på personbeskytter uddannelse.
Efterfølgende indgik de i protection teams i Irak.

De følgende år sender PTRKMP/HOK personer af sted til Irak og Afghanistan.

2007 - PTRKMP/HOK skifter navn til SSR

navneskift til SSR Den 1. januar 2007 skiftede PTRKMP/HOK navn til Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoceringskompagni (HVK SSR i daglig tale SSR).

SSR er nu kun underlagt hjemmeværnet, men er til rådighed for alle forsvarets operative kommandoer og det øvrige totalforsvar herunder politiet.

Navnet Særlig Støtte og Rekognoscering vælges idet SSR skal have kapaciteter til at støtte andre myndigheder med særlige opgaver, herunder at foretage informationsindhentning under krævende taktiske forhold.
Opgaver, som typisk skal løses i rammerne af forsvarets internationale missioner. Personellet i SSR vil i sådanne tilfælde indgå individuelle kontrakter med forsvaret.

SSR er militært set forsvarets og hjemmeværnets eneste patruljekompagni.

2008 - Samarbejdsaftale med DK SOS

DK SOS I 2008 blev der indgået en samarbejdsaftale med de danske specialoperationsstyrker Jægerkorpset og Frømandskorpset.